Tervehdys valtakunnallisesta LUMA-keskuksesta!

tiistaina 9. maaliskuuta 2010 | | Ei kommentteja

Iloinen tervehdys, hyvät LUMA-ystävät Pohjois-Suomessa!

Haluan ensiksi onnitella Teitä siellä entisellä kotiseudullani hyvin alkaneesta LUMA-työstä ja tästä upeasta uudesta LUMA -portaalista.

LUMA-toiminta on yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaikkien tahojen kanssa. Hyvä yhteistyö opettajien, oppilaiden, oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa on avain menestykseen. Me täällä valtakunnallisessa LUMA-keskuksessa pyrimme kaikin tavoin tukemaan teitä ja tekemään yhteistyötä kanssanne. Teillä on siellä kuitenkin alueellinen vastuu ja itsenäinen rooli.

LUMA -toiminnan taustaa ja tavoitteita

Kuusi vuotta sitten käynnistyi LUMA-keskustoiminta Suomessa. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen avajaisia pidettiin innostavissa merkeissä ja noin 400 vieraan läsnä ollessa Kalevalan päivänä 2004 Helsingin yliopiston Kumpulan tiedekampuksella. Pääyhteistyötahoina ja johtoryhmän jäseninä vuosien varrella ovat olleet: opetusministeriö, Opetushallitus, Helsingin yliopiston biotieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin kaupungin opetusvirasto Suomen kuntien edustajana ja koko elinkeinoelämä: Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Taloudellinen tiedotustoimisto, Teknologiateollisuus ry sekä vuodesta 2007 alkaen Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto). Keskuksen toimintaa on koordinoinut sen toiminnan alusta asti Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

Valtakunnallisen LUMA-keskuksen strategiassa keskus määritellään sateenvarjo-organisaatioksi koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Heti alusta asti tavoitteena on ollut alueellisten ja itsenäisten LUMA-keskusten perustamisen edistäminen eri korkeakoulujen yhteyteen. Ensimmäinen keskus OuLUMA avattiin sinne Pohjois-Suomeen. Sen jälkeen on syntynyt Resurscentrum Åbo Academyn ja Itä-Suomen LUMA-keskus Itä-Suomen yliopiston yhteyteen. Tänä vuonna on tavoitteena avata alueelliset itsenäiset LUMA-keskukset Jyväskylään, Turkuun ja Tampereelle.

Valtakunnallisen yhteistyön vahvistamiseksi perustettiin 28. tammikuuta 2010 kansallinen LUMA -neuvottelukunta, johon kuuluvat jäsenet kaikista olemassa olevista ja tulevista LUMA -keskuksista, opetushallinnosta, elinkeinoelämästä ja MAOL ry, BMOL ry, Heureka sekä Luokanopettajienliitto. Sen tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat: Se laatii valtakunnallisen strategian toiminnan pohjaksi. Neuvottelukunta sopii yhteistyöhankkeista ja niihin rahoituksesta, painopistealueista, yhteisestä tiedotuksesta (mm. LUMAuutiset), yhteisestä tutkimuksesta hankkeisiin liittyen, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista sekä vaihtaa hyviä toimintamalleja ja kokemuksia. OuLUMA-keskus on hyvin edustettuna sekä neuvottelukunnassa että sen strategiatyöryhmässä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii allekirjoittanut. Kaikki ideat ja vinkit ovat lämpimästi tervetulleita!

Valtakunnallisen LUMA-toiminnan tavoitteena on yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa tukea ja edistää kaikkien luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja elinikäistä oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta.  Erityisesti tärkeänä pidetään lasten ja nuorten kiinnostuksen herättämistä ja tukemista LUMA-aineisiin ja teknologiaan sekä opettajien tukemista kaikilla tasoilla.

LUMA-toiminnassa yhdistyy eri oppiaineiden, teknologian, yhteistyötahojen ja kouluasteiden yhteistyö. Se mahdollistaa myös entistä paremmin tulevaisuudessa yhä tärkeämmän monitieteisen yhteistyön. Vuonna 2010 toiminnan keskeisinä teemoina ovat: Energia ja ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa. Teemat ovat keskeisesti esillä kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti valtakunnallisen LUMA-toiminnan pääkoulutustapahtumassa: valtakunnallisilla LUMA- tiede- ja teknologiapäivillä 15-16.04.2010 Helsingissä, jonne olette lämpimästi tervetulleita. Koulutustapahtuma on maksuton.

Toimintaa yhdessä

Opettajankoulutus on LUMA-toiminnassa keskeisenä toimijana. Muun tiedeyhteisön kanssa tehdään hyvää yhteistyötä.  Tulevat opettajat –opettajaopiskelijat– ovat myös tärkeässä roolissa ja samalla ”kasvamassa” aktiivisiksi LUMA-toimijoiksi yliopisto-opintojen alusta asti.

LUMA-toiminta on molemminpuolista vuorovaikutusta: opettajien ja eri sidosryhmien toiveet sekä tarpeet toiminnan suhteen ovat avainasemassa. Uusimman tutkimustiedon levittäminen sekä LUMA-aineista ja teknologiasta että niiden opetuksesta ja oppimisesta on luonnollisesti korkeakoulujen vastuulla.  Elinkeinoelämä tärkeä rooli on ajankohtaisten ja tärkeiden sovellusten edistäminen opetuksessa kaikilla asteilla. Koulujen hyviä käytäntöjä pyritään myös levittämään LUMA-toiminnan kautta. Toivon, että olette aktiivisesti yhteydessä OuLUMA-keskuksen koordinaattoriin ja tuotte esille ideoita ja toiveita toiminnan kehittämiseksi tukemaan entistä paremmin valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita.

Esimerkkejä toiminnasta

LUMA -toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti sekä opettajien että lasten ja nuorten elinikäistä oppimista. Esimerkiksi uusimpana ja hyvin suosittuna toimintamuotona on aloitettu kansainvälinen Millennium Youth Camp, MyCamp, joka pidetään ensimmäisen kerran kesällä 2010 Helsingissä. Verkkolehti Lumauutiset tuo esille koko Suomen tapahtumia ja LUMA-kuulumisia.

Ainelaitoksille on Helsingissä perustettu resurssikeskuksia opettajankoulutuksen yhteyteen. Biologian opetusta tukee BIOPOP Viikin kampuksella. Kotikampuksella Kumpulassa sijaitsee useita resurssikeskuksia: maantieteen GEOPISTE, kemian KEMMA, fysiikan KONDENSAATTORI ja matematiikan SUMMAMUTIKKA. Nuorin resurssikeskus nk. LumO-keskus opettajankoulutuslaitoksella tukee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen LUMA-aineiden opetusta.  Ne ovat palvelevat myös koko Suomea alueellisten keskusten rinnalla.

Jatkossa tullaan tekemään yhteistyötä entistä enemmän alueellisten keskusten kanssa.

Luovasti yhdessä eteenpäin!

Pohjois-Suomi ja Oulun seutu on arvostettu ja tunnettu matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian yhtenä huippualueena Suomessa. Teillä on siellä paljon annettavaa ja näytettävää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toivon parasta menestystä arvokkaalle työllenne!

LUMA–aineissa ja teknologiassa on paljon mahdollisuuksia sekä opiskelussa että ammattiuralla Suomen ja koko maapallon hyvinvoinnin hyväksi. Kouluopetuksessa ja tiedotusvälineissä on kuitenkin tärkeä tuoda entistä enemmän esille suomalaista ja alueellista osaamista, esikuvia, keksintöjä sekä ennen kaikkea positiivisia asioita.  Siten syntyvät lapsille ja nuorille vahvat ”juuret ja siivet”!

Iloa ja onnistumisen elämyksiä LUMA-aineissa!

 

Parhain yhteistyöterveisin, Maija Aksela

  1. Tulosta kolumni
<!–[endif]–><!–[if !vml]–><!–[endif]–>

Maija Aksela on valtakunnallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kansallinen LUMA-neuvottelukunta koordinoi eri yliopistojen LUMA-keskusten toimintaa ja sen tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun, opetuksen ja opettajankoulutuksen edistäminen.

Ei kommentteja artikkelille “Tervehdys valtakunnallisesta LUMA-keskuksesta!

Kirjoita kommentti