Fysiikan ja kemian ryhmäkoot peruskoulussa

maanantaina 20. helmikuuta 2012 | | Ei kommentteja

Fysiikka ja kemia ovat kokeellisia luonnontieteitä. Peruskoulun opetussuunnitelma korostaa kokeellisuuden merkitystä näiden oppiaineiden opettamisessa ja opiskelussa. Kokeellisuus tukee syvällistä oppimista ja teorian ymmärtämistä sekä innostaa oppilasta jatkamaan fysiikan ja kemian opintojaan peruskoulun jälkeen. Fysiikan ja kemian kokeellinen opetus edellyttää paljon henkilökohtaista ohjausta. Opetukseen integroidut erityisoppilaat tarvitsevat sitä erittäin paljon.

Kokeellisuuteen perustuvassa opetuksessa ja opiskelussa tuntityöskentelylle on luonteenomaista niin opettajan kuin oppilaan jatkuva liikkuminen työpisteen sekä välineiden ja materiaalien säilytyspaikkojen välillä. Opiskelussa oppilaat käyttävät säännöllisesti nestekaasupolttimia, kiinteitä aineita, liuoksia ja sähköä. Osa kiinteistä aineista ja liuoksista on ympäristölle vaarallisia aineita, joiden asianmukainen käyttö, säilytys ja kerääminen kuuluvat opetuksen tavoitteisiin. Fysiikan ja kemian opiskeluun tutkimalla ja kokeilemalla tarvitaan asianmukaiset opetustilat, riittävästi työskentelytilaa, turvalliset välineet ja suojavarusteet.

Opiskeltaessa suurissa ryhmissä työvälineiden ja tarvittavien aineiden käsittely aiheuttavat vaaratilanteita varsinkin ylivilkkaiden oppilaiden tehdessä kokeellisia tutkimuksiaan. Suurissa opetusryhmissä opettaja joutuu usein turvallisuuden takaamiseksi siirtymään teoreettiseen opetukseen kokeellisuuden kustannuksella. Tämä ei ole oppilaan etu, eikä se täytä perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita.

Oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on lakisääteinen ja asettaa velvoitteita koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjän vastuu tarkoittaa taloudellisista ja toiminnallisista voimavaroista huolehtimista. Koulun toiminnan järjestelyistä vastaa rehtori ja opetuksen käytännön järjestelyistä opettaja. Heillä on asemansa mukainen vastuu työturvallisuuslain ja nuorille työntekijöille erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä koskevan asetuksen määräysten noudattamisesta kokeellisessa opetuksessa. Rehtori vastaa myös laboratorio- ym. laitteistojen kunnosta. Jos jotakin sattuu, vastuussa ovat ensisijaisesti opettaja ja rehtori.

Työturvallisuuslakia sovelletaan oppilaan kokeelliseen työskentelyyn, mutta ei teoreettiseen opiskeluun. Lain mukaan kokeellisessa opetuksessa on pyrittävä ennakoimaan ja estämään vaaratilanteita ja vahinkoja. Rehtorin on järjestettävä koulussa työturvallisuuslain mukainen riskien ja vaarojen arviointi ja vastattava turvallisuusohjeiden laatimisesta. Lain noudattamisessa on huomioitava, että laboratorioluokat on varusteltu ja mitoitettu yleensä enintään 16 oppilasta varten. Tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat on otettava huomioon ryhmäkoosta päätettäessä.

Kokeellisessa opetuksessa opettajalla on erityinen vastuu oppilaiden ja työskentelyn turvallisuudesta. Kuormittumisen ehkäisemiseksi opettajalla tulee olla todellinen mahdollisuus valvoa ja ohjata kaikkien työskentelyä. Fysiikan ja kemian opetusryhmistä päätettäessä rehtorin tulee ottaa huomioon näiden oppiaineiden opetuksen ja opiskelun kokeellinen luonne sekä työskentelyyn liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

Opetuksen tavoitteiden saavuttaminen, erilaisten oppijoiden kykyjen mukaisen oppimisen tukeminen ja työskentelyn turvallisuus edellyttävät, että opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia, kuitenkin enintään 16 oppilaan suuruiset.

Teksti: MAOL ry:n kannanotto 2.2.2012
Kuvat: OuLUMA-keskus

 Irma Iho ja Juha Sola toimivat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:ssä, Irma Iho puheenjohtajana ja Juha Sola toiminnanjohtajana.

Ei kommentteja artikkelille “Fysiikan ja kemian ryhmäkoot peruskoulussa

Kirjoita kommentti