Miksi meillä on OuLUMA?

keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 | | 3 kommenttia
Miksimeillaonouluma01
Jouni Pursiainen. Kuva: Päivi Pirilä

Vastaan Oulun yliopiston LUMA-keskuksen (OuLUMA) toiminnasta vuoden 2016 alus­ta lähtien, joten nyt on hy­vä hetki päivittää LUMA-toiminnan taustoja. LUMA-keskuksen teh­tä­vä­nä on orga­ni­soida ja edis­tää Pohjois-Suomessa tehtävää yliopis­tojen ja koulujen välistä yh­teis­työtä ma­te­ma­tii­kan ja luonnontieteiden opetuksen ja opis­kelun kehittämiseksi. Lu­ki­os­sa LUMA-aineiksi lasketaan biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja mate­ma­tiikka. OuLUMA on yksi Suo­men en­simmäisiä LUMA-keskuksia, pe­rus­tettu vuonna 2007. Toi­­min­ta on laajentunut nopeasti ja nykyään 12 alueellista kes­­kusta muodostavat LUMA-keskus Suo­mi -verkoston.

Mutta miksi meillä on OuLUMA? Suomessa on merkittävä koulutuspoliittinen on­gel­­­ma, joka toki koskee monia mui­takin länsi­mai­ta. Ongelma, joka syö meidän mahdol­li­suuk­­siam­me pärjätä muut­tu­vas­sa maail­mas­sa ja iskee suoraan kansallisen menestys­stra­te­gi­am­me yti­meen, osaa­­miseen. Tämä ongelma saa näkyvän hahmon esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa. Vuonna 2014 Suo­mes­sa kir­joitti yliop­pi­laak­si 31620 abitu­rient­­­tia. Samana vuonna pitkän mate­ma­tii­kan kir­joit­ti hyväksytysti 11343 (36 %), fy­sii­­kan 5963 (19 %) ja kemian 6178 (20 %) abiturienttia. Toisin sanoen pitkää matematiikkaa ei kir­joit­ta­­nut 64 %, fy­­siikkaa 81 % ja kemiaa 80 %. Biologian ja maantieteen kohdalla tätä ongelmaa ei näytä olevan.

Entä sitten, onko tällä jotain merkitystä? Lukiolaiset ovat valintansa tehneet. Ou­l­un yli­opiston näkökulmasta pulma on siinä, että aloitus­­pai­koista (2015-16) noin 74 % pe­rus­tuu LUMA-aineisiin. Tuo 74 % sisältää tiedekunnista Arkki­tehtuurin, Biokemian ja mole­­kyy­li­­lää­ke­tieteen, Kai­van­nais­­alan, Luon­non­tieteet, Lääke­tie­teet, Tekniikan sekä Tieto- ja sähkö­tek­­­nii­kan ja Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­­kea­kou­lun. Vain Huma­nis­ti­nen ja Kas­­­va­­tus­tie­­teel­­linen tiedekunta voi­vat panostaa opis­keli­ja­va­­linnassaan muihin kuin mate­matiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa lu­­ke­neisiin. Tiedekuntaperusteinen luo­kittelu on osin liian kategorinen. Harmaata aluetta edustavat esimerkiksi kas­va­tustieteet, jot­ka voi­si luokitella osittain LUMA-puo­lel­le, koska luokan­opet­tajat tar­vit­­se­vat luonnon­tie­­teel­lis­tä osaa­­­mis­ta. Toi­saal­ta vaik­kapa matematii­kan tarve ei ole yhtä suurta kaik­kien LUMA-tiedekuntienkaan kai­kis­sa kou­­lutus­­­oh­­jel­mis­sa, joten tuo 74 % sisältää tul­kin­nanvaraista epä­var­muutta molempiin suuntiin. Se antaa kui­ten­kin hyvän kokonais­ku­van. Tähän on syytä lisätä vielä se, että myös am­mat­ti­kor­kea­koulut tarvitsevat LUMA-osaajia.

 

Tiedekirjasto Pegasus Pegasus Library
Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

 

Miksi tämä on ongelma? Kun katsoo noita tieteenaloja, voi huoletta sanoa, että sekä Oulun alueen, että koko valtakunnan taloudellisen tulevaisuuden kannalta on väliä sillä, saadaanko LUMA-osaajia yliopistoihin riittävästi. Suomi elää viennistä ja kyse on esimerkiksi ICT-alan, ke­mian teollisuuden (Suomen suurin vientiala), biotalouden tai metalliteollisuuden osaa­mis­perustasta. Sama LUMA-aineiden osaamistarve pätee toki sulje­tul­la sektorilla esimerkiksi terveydenhoitoon ja koulutukseen.

Tämä on ongelma myös niille nuorille, jotka eivät ole lukeneet LUMA-aineita. Heitä on suuri enem­mistö, mutta sopivia aloituspaikkoja on vähän ja moni jää ilman. He ovat teh­neet ainevalintoja sil­tä pohjalta, mikä on tuntunut mielenkiintoiselta lu­kio­ta aloit­ta­essa ja joutuneet totea­maan, että se maa­ilma ja yhteiskunta, jota varten he opis­­kelivat, onkin erilainen, kuin mi­tä he kuvit­te­livat. LUMA-puolella useimmille aloille pää­see hel­pom­­min, vaikka ko­vaa kisaa toki käydään esimerkiksi lääketieteen aloitus­pai­koista.

Eikö lukiosta saatavalla yleissivistyksellä sitten olekaan merkitystä myöhemmässä elä­mäs­sä? Totta kai on: kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän ja maailman ilmiöitä pitää tun­­tea monipuolisesti. Nyt kuitenkin lukio­lai­set sivistävät itseään kovin suppeasti. Sivis­tyk­­sen puutteet osuvat liian usein oppiai­nei­­siin, jotka olisivat myöhempien opintojen avain­­osaamista.

Miksi opiskelupaikkojen jakautuma ei vastaa lukiolaisten mielenkiinnon jakau­tu­maa? Eikö ongelmaa voisi ratkaista lisäämällä aloituspaikkoja niille aloille, jotka vastaavat lu­kio­laisten ainevalintoja? Eikö häntä voisi heiluttaa koiraa? Niinpä, koulutuksen ja yhteiskunnan tarpeiden pitää kohdata toisensa. Mitä parem­min tässä onnistutaan, sitä vähemmän meillä on lukionjälkeistä turhau­tu­mis­ta ja syr­jäyty­mis­tä. Lu­kio­laiset ovat jo tehneet sen valinnan, että he haluavat pon­nis­tel­la osaa­mi­sen­sa ja oman tule­vaisuutensa eteen. Heillä on oikeus saada käyttöönsä pa­ras mahdollinen tieto siitä, miten nuo pon­nis­tukset kannattaa suunnata.

Nykytilannetta voisi kuvata hiukan kärjistäen niin, että keskeisiä yhteiskunnan ja elin­kei­no­elä­män tule­vai­suut­ta koskevia ratkaisuja on sysätty 15-16-vuotiaiden nuor­ten päätettäväksi. Heillä on oi­keus tietää, päättäessään perus­kou­lun jälkeisistä opin­nois­ta ja valitessaan oppi­ai­nei­ta, mitä niis­tä ratkaisuista seu­raa.

Paljon auttaisi jo sekin, jos lukion alussa keskityttäisiin pakollisiin opintoihin niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Kriittiset ainevalinnat olisi hyvä lykätä tuonnemmaksi, ehkä jopa toi­­­­sen lukiovuoden puolelle, jolloin ratkaisut eivät enää niin paljon perustuisi yläkou­lus­ta periy­ty­­nee­seen asenneilmapiiriin.

Tässä pelissä panokset ovat kovat. Suomi tarvitsee osaajia ja paljon on pelissä myös niillä nuo­rilla, jotka valin­toja tekevät.

 


Jouni Pursiainen on kemian professori ja toimii vuoden 2016 alusta lähtien Oulun yliopiston LUMA-keskuksen johtajana.

3 kommenttia artikkelille “Miksi meillä on OuLUMA?

 1. On harmillista, että Oulun Luma-keskuksen tuoreena toiminnanjohtajana jätät biologian ja maantieteen vähemmälle huomiolle aloituspuheenvuorossasi. Toivottavasti tämä ei näy myös Luma-keskuksen tulevassa toiminnassa.

  Kirsi Valta-Hulkkonen | keskiviikkona 16. joulukuuta klo 22:05 #

 2. Kiitos palautteesta! Ehkä sananvalinta olisi voinut olla parempi, mutta kyse on tosiaan vain siitä, että kun tarkastelun alla on Oulun yliopiston aloituspaikkojen ja ylioppilaiden matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen välinen epätasapaino, biologia ja maantiede eivät näyttäydy ongelmana (mikä lienee hyvä asia). Tunnen hyvin Oulun yliopiston biologian ja maantieteen vahvuudet, myös LUMA-näkökulmasta, ja uskon että tämä tulee näkyviin kunhan näkökulma on toinen. Tarkoitus on kirjoittaa LUMA-asioista näilä sivuilla säännöllisesti.

  Jouni Pursiainen | torstaina 17. joulukuuta klo 11:40 #

 3. Biologia, maantiede ja luonto-ohjelmat näkyvät ja kuuluvat todella paljon mediassa. Jostain syystä matematiikka, fysiikka ja kemia eivät ole median suosiossa muuten kuin negatiivisina uutisina.

  Menkääpä Facebookin ryhmään ”Poliitikot matematiikan puolesta” keskustelemaan aiheesta, mitä voitaisiin tehdä tämän epätasapainon korjaamiseksi.

  Alli Huovinen | lauantaina 9. tammikuuta klo 15:02 #

Kirjoita kommentti