Elollista luonnontiedettä

torstaina 21. tammikuuta 2016 | | Ei kommentteja

LUMA-toiminnan profiilissa esiintyvät sanat luonnontieteet, matematiikka, tietotekniikka ja tek­no­lo­gia, eikä määrittelyssä sinänsä ole mitään vikaa. Koska LUMA-toiminnan tarve on ollut suurinta matematiikan, fysiikan ja kemian kohdalla, tuo profiili saattaa kuitenkin näyttäytyä kovana ja tek­no­logisena. Tämän takia on hyvä nostaa esille luonnontieteiden elollista puolta. Koetan tässä yhtey­dessä hiukan häiritä perinteitä katsomalla luontoa kemistin silmin.

Elollinen ja eloton luonto nähdään usein toistensa vastakohtina. Kun eloton luonto noudattaa fysii­kan ja kemian mate­maat­ti­sia lainalaisuuksia, nähdään biologiset tapahtumat elämänä, joka on jo­­tain muuta ja jotain enemmän, aina uskonnollisiin tulkintoihin asti. Jaottelu ei ole aivan pe­­­rusteeton, mut­­ta on syytä ymmärtää mistä puhutaan.

Elollinen luonto, kas­vei­neen ja eläi­mi­neen, on meille kaikille tuttu, vaikka perus­kau­punkilaisen kokemuspiiri saattaakin olla luontodokumenttien hallitsemaa. Tieteenalana biologia menee luonnollisesti paljon syvemmälle. Biologinen tietä­myk­semme on lisääntynyt valtavasti viimeisen runsaan sadan vuoden aika­na ja vähin erin olemme saaneet käsityksen siitä monimut­kai­suu­desta, joka luonnon moni­­muotoisuuteen liittyy. Elollinen luonnontiede ei ole helppoa.

Elä­män synnyn myötä maailmaan tuli uusia peli­sään­tö­jä, luonnonvalinta ja evoluutio, jotka eivät kuu­lu fysiikan ja kemian perusilmiöihin. Näiden peli­sään­töjen myötä elottomalle maapallolle kehittyi taval­laan rinnakkaismaa­ilma, elollinen luon­to. Paljon puhutaan luonnon monimuotoi­suudesta, mut­ta samalla on syytä muistaa, että elämänmuotoja on planeetallamme tavallaan vain yksi. Tun­te­mamme elämä perustuu DNA:han: kaikilla organismeilla bakteereista suolaheinään ja skor­pio­neihin perin­nöl­li­syydestä vas­taa peri­aat­teessa sama DNA kuin ihmiselläkin. Vaih­to­ehtoja DNA:lle varmaan voisi olla, mutta maapallolla niitä ei ole.

Biologiassa keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi ekologia, joka kertoo elämisen ehdoista ja sopeu­tu­mi­sesta, sekä genetiikka, joka avaa meille ikkunan perinnöllisen informaation syntyyn ja kulkuun. Tulokset kertovat myös mei­stä, koska me olemme osa sitä elämän­muo­toa, joka on valloittanut maail­man. Elollinen luonto ei kuitenkaan ole biologien yksinoikeus, vaan ilmiöiden ymmär­tä­miseen tar­vi­taan koko luonnontieteen osaamisarsenaalia. Kyse on biologian ja biokemian ohella myös ma­te­matiikasta, fy­sii­kasta, kemiasta ja maan­tie­teestä, esihistorian näkökulmasta jopa geo­tieteistä. Vai­kutukset ulottuvat lääketieteisiin ja tekniikkaan asti.

Elollistaluonnontiedetta01
Kemiallista vihreyttä, Uusi-Seelanti. Kuva: Jouni Pursiainen

Elollinen luonto nou­dattaa fysiikan ja kemian lakeja, muuta silti elämän kemia on erilaista, aivan alusta lähtien. Fotosynteesissä organismit synte­ti­soivat orgaa­nista kemiaa käyttäen läh­töaineena vettä ja hiili­di­ok­­­sidia (sekä vähän muitakin alkuaineita kuten typpeä), mikä jo itsessään on tavoittelemisen arvoista myös laboratorioissa. Outoa tässä on se, että fotosyn­tee­sis­sä reaktiot etenevät termodynaamisessa mielessä väärään suuntaan. Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa, että termo­dy­namiikka on fotosynteesin kannalta mahtava vihollinen, jonka voittamiseksi tarvitaan hallittu ja moni­­mut­kainen prosessi, joka hyödyntää auringon energiaa. Tässä kohtaa kemisti tulee vih­rey­des­tä kateel­liseksi.

Evo­luu­tio­ on tuottanut elämän tarpeisiin hyvin erikoista kemiaa. Orga­nis­mit val­mis­tavat ja käyt­tä­vät esimerkiksi so­ke­reita, rasvoja, pro­teii­neja ja DNA:ta, jotka ovat elot­to­mal­le luonnolle sangen vieraita. Yksi erityispiirteistä on asymmetria. Molekyylit voivat esiintyä kah­te­na eri muotona, jotka ovat toistensa peilikuvia, niin kuin va­sen ja oikea käsi. Elollinen kemia on samankätistä, mikä haastaa kemistejä sikäli, että jo pientenkin asym­­­met­risten yhdisteiden val­mis­taminen on laboratoriossa erit­täin vai­keaa. Ilmeisesti organismien solu- ja molekyylitason funk­tionaalisuus tarvitsee asymmetriaa, joka tuo mukanaan rakenteiden täsmällisyyttä. Tästä seuraa se, että meidänkin elimistömme on vali­koiva. Esimerkiksi, useimpien lääkekaapista löytyy särkylääke ibuprofeenia. Aineessa on yhtä paljon vasen- ja oikeakätistä muotoa, mutta vain toinen niistä todella toimii särky­lääk­keenä, koska elimistö ei tunnista vääräkätistä muo­toa oikein.

Nykyisin pysty­tään tuottamaan monenlaista orgaanista ke­miaa (hiilen yhdisteitä) teollisessa mitta­­kaa­vassa, myös sellaista, jota luonnossa ei esiinny, mutta olemme silti vielä kaukana elollisen kemian ”tuotantomenetelmistä”. Sen sijaan paljon hyvää on pystytty ra­ken­tamaan bio­ke­miallisten pro­ses­sien tun­te­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen varaan. Tässä mie­les­sä bioteknologiassa ja biotaloudessa hae­taan inno­vaa­ti­oi­ta luonnosta. Puun polttaminen oli kenties innovaatio ihmisen esihis­toriassa, nyky­päivänä puusta saa enemmän hyötyä jalostamalla.

Ihminen ei tule toimeen ilman elollista luontoa. Ravintomme on elollista alku­pe­rää. Eli­mis­töm­me on kehittynyt käsit­te­le­mään ni­men­omaan luonnon rasvoja, sokereita tai proteiineja, asymmetriaa myöten. Lääkkeidenkin pitää olla molekyy­li­tasolla yhteensopivia elimistömme kanssa. Edes hengit­tä­mäm­me hap­pi (O2) ei kuulunut maa­pal­lon alkupe­räi­seen ilmakehään, vaan on yhteyttävien organismien tuot­ta­maa. Yhteiskuntia pyörittävä energiakin on suurelta osin kasvien kemial­li­sesti va­ras­­toi­maa aurinkoenergiaa (hiili, öljy, maa­kaa­­su, turve, bio­mas­sat). Toki on syytä muistaa, että luon­­­to ei ole rakentunut ihmistä varten. Esimerkiksi kasvien etu ei yleen­sä ole tulla syödyksi ja ne käyvät jopa kemiallista sotaa eläimiä vastaan. Tämä näkyy vaikkapa sienten myr­kyl­li­syy­tenä tai pippurien väkevyytenä. Luonnon antimien ja luon­tais­tuot­tei­den ter­veel­lisyys ei ole itsestään selvää.

Nykyään luonnon­tieteiden tuntemus on hyvällä tasolla, mutta monen­lai­nen huu­haa ja sekalaiset usko­muk­set vaanivat silti, usein kult­tuu­rien, uskon­to­jen ja perinteiden nimissä (en silti halua väittää etteikö näiden mukana kulkisi paljon hyvää inhimillistä perintöä). Liian mo­nien ih­mis­ten käsitys tästä maa­­il­­­mas­ta ei edelleenkään ole peräisin tästä maailmasta. Ihmisten elämä ja va­linnat heijastelevat hei­­dän maailmankuvaansa ja kovin hyvää ei ole lu­vassa, jos luonnon­tie­teel­linen sivistys on keski­ai­kai­­sel­la tasolla. Elollisen luonnon tunteminen on ihmisen tuntemista ja sivis­tys­tä mitä suurimmassa määrin.

Elollistaluonnontiedetta02
Elotonta luontoa, Death Valley (USA). Kuva: Jouni Pursiainen

Jouni Pursiainen on kemian professori ja toimii vuoden 2016 alusta lähtien Oulun yliopiston LUMA-keskuksen johtajana.

Ei kommentteja artikkelille “Elollista luonnontiedettä

Kirjoita kommentti