OuLUMA-keskus

Oulun LUMA-keskus OuLUMA perustettiin vuonna 2007 Pohjois-Suomen LUMA-yhteistyön foorumiksi. Keskuksen perustivat seuraavat taustayhteisöt:

  • Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta
  • Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta
  • Oulun kaupungin opetusvirasto

Keskuksen perustamista edelsi Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin edustajista kootun LUMA-työryhmän toiminta. Työryhmä teki lokakuussa 2006 esityksen keskuksen perustamisesta.

8.11.2013 alkaen OuLUMA-keskus on ollut osa LUMA-keskus Suomea, joka on suomalaisten yliopistojen LUMA-keskusten katto-organisaatio. Muut LUMA-keskus Suomeen kuuluvat LUMA-keskukset ovat

Joulukuussa 2013 OuLUMA-keskuksen virallinen nimi muutettiin muotoon Oulun yliopiston LUMA-keskus (OuLUMA).

Keskuksen toiminnan tavoitteet

OuLUMA-keskuksen tavoitteena on organisoida ja edistää Pohjois-Suomessa tehtävää yliopistojen ja koulujen välistä yhteistyötä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi.
Toiminnassa nähdään tärkeänä pyrkimys laajaan yhteistyöhön, jossa hyödynnetään LUMA-aineiden eteen jo tehtyä työtä. Keskuksen tavoitteena onkin Pohjois-Suomen LUMA-toiminnan hyvien käytänteiden tunnistaminen ja tuominen laajempaan käyttöön. Samoin pyritään selvittämään ja tuomaan esille opettajien toteuttamia LUMA-projekteja.

Keskuksen toiminta

OuLUMA-keskus järjestää yhteistyötahojensa kanssa opettajille suunnattua täydennyskoulutusta sekä kertaluontoisia tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia. Lisäksi keskus on mukana järjestämässä erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja luonnontiedeleirejä ja -kerhoja.

OuLUMA-keskuksen toiminta käynnistettiin vuonna 2009 Oulun LUMA-keskus OuLUMA -hankkeella. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kuusamon kaupunki. OuLUMA-keskuksen toimintaa koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeen tarkoituksena oli, keskuksen toiminnan käynnistämisen lisäksi, olemassaolevien toimijoiden LUMA-toiminnan tukeminen ja LUMA-toiminnan keskeisen foorumin, OuLUMA-portaalin, kehittäminen. Portaaliin koottiin opettajille opetuksen tueksi mm. projektissa kehitettyä opetusmateriaalia sekä tietoa LUMA-aineiden tarpeellisuudesta opiskelussa ja työelämässä. Hankkeen aikana portaaliin koottu materiaali tulee säilymään opettajien ja opinto-ohjaajien vapaassa käytössä myös projektin päätyttyä. Lisäksi hankkeen aikana rakennetun yhteistyöverkoston ja kehitettyjen käytänteiden myötä sivustolle tuotetaan edelleen ajankohtaista tietoa LUMA-aineisiin liittyen.

Vuosina 2012 ja 2013 OuLUMA-keskuksen toimintaa jatkettiin Pohjois-Suomen LUMA-osaajat -hankkeella, jonka pääasiallisia rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Oulun yliopisto. Keskuksen toiminnan painopiste oli koulujen toiminnan kehittämisessä hyvien käytänteiden ja opetusmateriaalin avulla niin, että LUMA-aineiden opetuksessa olisi mahdollista tunnistaa ja synnyttää erityiskiinnostusta LUMA-aineisiin sekä ottaa huomioon oppilaiden erityisvahvuudet ja tarjota eriytettyjä oppimismahdollisuuksia. Samalla pyrittiin tukemaan LUMA-aineisiin suuntautuneiden opiskelijoiden siirtymistä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja edelleen korkeakouluihin.

Vuoden 2014 alusta alkaen OuLUMA-keskus on toiminut pääasiassa Oulun yliopiston rahoituksella.

Kuva: Toivo Korja

OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe